Tetsuya Shibao

Tetsuya Shibao

Oita→Tokyo(2010.4)→Fukuoka(2021.11) AWS CLF/SAA/DVA/SOA/SAP, GCP ACE, MS AZ-900, WatchGuard Essentials