yuki_gandhi

yuki_gandhi

dAppの世界を探索中... Vue/NestJS/Firebase/Jest/Figma/Adobe/RaspberryPi/Rhinoceros/... UIデザイナー/スタートアップ バックオフィス/花屋/...