tbashiyy

tbashiyy

株式会社イエソドのソフトウェアエンジニア。KotlinとTypeScriptを書いてる人。