shivase

shivase

ソフトウェアエンジニア。 金融系→ソシャゲ→教師→スマホ決済→スタートアップ