Shin

Shin

println("Hello") // Swift print('Hello') # Python jpn:こんにちは zho:你好