Misato

Misato

Momma of 2 girl, 1 boy 🧒🏻 / Singularity Society @SingularitySoci 🎁 / Women Who Go Tokyo @wwg_tokyo 🧸 / Sometimes MonthlyFinTalk 🎀