Yoshiaki Sato

Yoshiaki Sato

medibaでネイティブアプリのエンジニアやってます