Kazuya Kondo

Kazuya Kondo

エンジニア。 Python,Docker, AWS, Git