kommy

kommy

GENDA Data Engineer Snowflake Data Superheroes 2023 Snowflake Data Polaris 2期生 GENDAではDX化に向けてデータ基盤の構築とデータ活用ツールの導入を主に担当