kommy

kommy

GENDA Data Engineer / DeNA → FiNC → GENDA GENDAではDX化に向けてデータ基盤の構築とデータ活用ツールの導入を主に担当