karamem0

karamem0

紅しょうがジャンキー。はてなからきました。Microsoft MVP for Office Development (2018-2022)、Microsoft MVP for M365 Development (2022-)。