kaiware

kaiware

某電機メーカのソフトウェアエンジニア。 C++/Python/Qt/機械学習