goto yuta

goto yuta

機械翻訳とAI競馬のガチ勢です。そこらへんの知見をまとめていきます。