Cj BC_SD

Cj BC_SD

趣味プログラマー 好きなもの: vim, haskell, xR, Elm, CLI, bash