Yuki Furukawa

Yuki Furukawa

Software Engineer (Ruby, Kotlin, TypeScript, etc...) / SRE