Ryo Ota - @nwtgck

Ryo Ota - @nwtgck

「大いなる力には、大いなる責任が伴う」