【PHP】for文で遊ぼう

2021/03/17に公開

機械的に書いてしまっているfor文。 for文で遊ぼう。

基本的なfor文

<?php
for($i=0;$i<100;$i++){
	echo $i;
}
// 12345...(略)

一回だけ

<?php
for($i=0;$i==0;$i++){
	echo $i;
}
// 0

無限ループ

<?php
for($i=0; ;$i++){
	echo $i;
}
// 0123...(Timeoutになるまで)

偶数のみ

<?php
for($i=0; $i<1000 ;$i=$i+2){
	echo $i.PHP_EOL;
}
//02468...(略)

5上がって1減る

<?php
for($i=0; $i<1000 ;$i= ($i % 2 == 0) ? $i+5 : $i-1){
	echo $i.PHP_EOL;
}
//054981413...(略)
//解説:三項演算子で$iの増減を制御

変数2つ

<?php
for($i=0,$j=1; $i<1000 ;$i++, $j++){
	echo $i."-.$j." ";
}
//0-1 1-2 3-4...(略)
//実は二つ宣言できる

数字使わない

<?php
for($str="*"; !($str=="****") ;$str.="*"){
	echo "[".$str."]";
}
// [*][**][***]

そこにprint

<?php
for($i=0; $i<1000 ;print$i,$i++){

}
// echoではダメ printならOK
// 012345...(略)

まとめ

普段使わないようなことすると発見があって楽しいですね

Discussion

ログインするとコメントできます