📚

【PHP】コールバック関数の使い方サンプル

2021/03/07に公開

しょっちゅう忘れるので、だいたいわかる感じで書いた。

array_walkのサンプル

<?php
$arr = range(1,100);

array_walk($arr, "FizzBuzz");
function FizzBuzz($val, $index){
  echo ($index + 1)." : ";
  if($val % 15 == 0){
    echo "FizzBuzz".PHP_EOL;
  } else if ($val % 5 == 0){
    echo "Buzz".PHP_EOL;
  } else if ($val % 3 == 0){
    echo "Fizz".PHP_EOL;
  } else {
    echo $val.PHP_EOL;
  } 
}
// 出力結果(一部)
1 : 1
2 : 2
3 : Fizz
4 : 4
5 : Buzz
...(省略)
15 : FizzBuzz

usortのサンプル

<?php
//以下の配列を末尾の数字順にソートをしたいみたいなケース
$a = ["A-1", "B-3", "C-4", "D-2", "E-5"];
usort($a, "cmp");
foreach ($a as $key => $value) {
  echo "$key: $value\n";
}

function cmp($a, $b)
{
  $numA = substr($a, -1);
  $numB = substr($b, -1);
  
  if ($numA == $numB) {
    return 0;
  }
  return ($numA < $numB) ? -1 : 1; 
  //比較関数は、最初の引数と二番目の引数の比較結果を返します。
  //最初の引数のほうが二番目の引数より大きい場合は正の数を、
  //二番目の引数と等しい場合はゼロを、
  //そして二番目の引数より小さい場合は負の数を返す必要があります。
}
?>

// 出力結果
0: A-1
1: D-2
2: B-3
3: C-4
4: E-5

Discussion

ログインするとコメントできます