🔥

Julia 二元配列の早見表

2022/12/25に公開

配列の作成

julia> Array{Int32}(undef, 2, 3)
2×3 Matrix{Int32}:
 0 0 0
 0 0 0

julia> zeros(Int32, 2, 3)
2×3 Matrix{Int32}:
 0 0 0
 0 0 0

julia> ones(Int32, 2, 3)
2×3 Matrix{Int32}:
 1 1 1
 1 1 1

julia> reshape(1:6, (2, 3))
2×3 reshape(::UnitRange{Int64}, 2, 3) with eltype Int64:
 1 3 5
 2 4 6
 
julia> [1 2 3; 4 5 6]
2×3 Matrix{Int64}:
 1 2 3
 4 5 6

julia> rand(Int32, (2, 3))
2×3 Matrix{Int32}:
 896345269 1411373530 -983811217
 -274245907 -700326381  671891989

julia> fill(2, (2, 3))
2×3 Matrix{Int64}:
 2 2 2
 2 2 2

要素の取得

Juliaは、column-major orderです。また、添字は1から始まります。
下の行列を元に確認します。

A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ \end{pmatrix}
julia> A = reshape(1:6, (2, 3))
2×3 reshape(::UnitRange{Int64}, 2, 3) with eltype Int64:
 1 3 5
 2 4 6

julia> A[1]
1

julia> A[2]
2

julia> A[3]
3

列や行の単位で値を取得することも出来ます。

julia> A[1, :] # 列単位で値を取得する
3-element Vector{Int64}:
 1
 3
 5

julia> A[:, 1] # 行単位で値を取得する
2-element Vector{Int64}:
 1
 2

要素の追加

ulia> A = reshape(1:6, (2, 3))
2×3 reshape(::UnitRange{Int64}, 2, 3) with eltype Int64:
1 3 5
2 4 6

julia> B = [7 8; 9 10]
2×2 Matrix{Int64}:
7  8
9 10

julia> hcat(A, B) # 列に追加する
2×5 Matrix{Int64}:
1 3 5 7  8
2 4 6 9 10

julia> C = [7 8 9]
1×3 Matrix{Int64}:
7 8 9

julia> vcat(A, C) # 行に追加する
3×3 Matrix{Int64}:
1 3 5
2 4 6
7 8 9

要素の削除

InvertedIndicesライブラリを使う。

julia> using InvertedIndices

julia> A = reshape(1:9, (3, 3))
3×3 reshape(::UnitRange{Int64}, 3, 3) with eltype Int64:
1 4 7
2 5 8
3 6 9

julia> A[:, Not(2)] # 2列目を削除する
3×2 Matrix{Int64}:
1 7
2 8
3 9

julia> A[Not(2), :] # 2行目を削除する
2×3 Matrix{Int64}:
1 4 7
3 6 9

Discussion