Chapter 03

Django Rest Frameworkのセットアップ①(プロジェクト作成)

プロジェクト・アプリを作成

rhinoapiというプロジェクトを作成し、その中にapiというアプリを作ります。

django-admin startproject rhinoapi
cd rhinoapi
django-admin startapp api

rhinoapiディレクトリ内は下記のようなファイル構成になると思います。

.
├── api
│   ├── __init__.py
│   ├── admin.py
│   ├── app.py
│   ├── models.py
│   ├── tests.py
│   └── views.py
├── rhinoapi
│   ├── __init__.py
│   ├── asgi.py
│   ├── settings.py
│   └── urls.py
└── manage.py