Chapter 09

tailwindcss navigation / ナビゲーション

knaka Tech-Blog
knaka Tech-Blog
2021.04.29に更新
このチャプターの目次

概要:

tailwindcss navigation の設定の例になります


関連

https://v1.tailwindcss.com/components/navigation

外観


 • コード

https://github.com/kuc-arc-f/tailwind-sample/blob/main/src/01_navi_2.html

src/01_navi_2.html

01_navi_2.html
 <nav class="flex items-center justify-between flex-wrap bg-blue-300 p-6">
  <div class="flex items-center flex-shrink-0 text-white mr-6">
   <svg class="fill-current h-8 w-8 mr-2" width="54" height="54" viewBox="0 0 54 54" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M13.5 22.1c1.8-7.2 6.3-10.8 13.5-10.8 10.8 0 12.15 8.1 17.55 9.45 3.6.9 6.75-.45 9.45-4.05-1.8 7.2-6.3 10.8-13.5 10.8-10.8 0-12.15-8.1-17.55-9.45-3.6-.9-6.75.45-9.45 4.05zM0 38.3c1.8-7.2 6.3-10.8 13.5-10.8 10.8 0 12.15 8.1 17.55 9.45 3.6.9 6.75-.45 9.45-4.05-1.8 7.2-6.3 10.8-13.5 10.8-10.8 0-12.15-8.1-17.55-9.45-3.6-.9-6.75.45-9.45 4.05z"/></svg>
   <span class="font-semibold text-xl tracking-tight">Tailwind CSS</span>
  </div>
  <div class="block lg:hidden">
   <button class="flex items-center px-3 py-2 border rounded text-teal-200 border-teal-400 hover:text-white hover:border-white">
    <svg class="fill-current h-3 w-3" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><title>Menu</title><path d="M0 3h20v2H0V3zm0 6h20v2H0V9zm0 6h20v2H0v-2z"/></svg>
   </button>
  </div>
  <div class="w-full block flex-grow lg:flex lg:items-center lg:w-auto">
   <div class="text-sm lg:flex-grow">
    <a href="#responsive-header" class="block mt-4 lg:inline-block lg:mt-0 text-teal-200 hover:text-white mr-4">
     Docs
    </a>
    <a href="#responsive-header" class="block mt-4 lg:inline-block lg:mt-0 text-teal-200 hover:text-white mr-4">
     Examples
    </a>
    <a href="#responsive-header" class="block mt-4 lg:inline-block lg:mt-0 text-teal-200 hover:text-white">
     Blog
    </a>
   </div>
   <div>
    <a href="#" class="inline-block text-sm px-4 py-2 leading-none border rounded text-white border-white hover:border-transparent hover:text-teal-500 hover:bg-white mt-4 lg:mt-0">Download</a>
   </div>
  </div>
 </nav>

参考のデモページ

https://kuc-arc-f.github.io/tailwind-sample/src/01_navi_2.html

....