Open1

pandas Dataframe のナレッジ

axis=1とするとすべての値が欠損値の列が削除される。

print(df.dropna(how='all', axis=1))
#    name  age state point
# 0  Alice 24.0  NY  NaN
# 1   NaN  NaN  NaN  NaN
# 2 Charlie  NaN  CA  NaN
# 3   Dave 68.0  TX  70.0
# 4  Ellen  NaN  CA  88.0
# 5  Frank 30.0  NaN  NaN
作成者以外のコメントは許可されていません